กฎหมายจราจรใหม่ประจำปี 2562

เพราะอุบัติเหตุบนท้องถนนในบ้านเรานั้นมักมีเหตุเกิดขึ้นให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะช่วงเวลาเทศกาลที่นับว่าเป็นช่วงเฝ้าระวังเลยทีเดียว อีกทังยังมีเกณฑ์จำนวนการเกิดของอุบัติเหตุที่เพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ปีอีกต่างหาก ทำให้ทางรัฐบาลที่มองเห็นถึงปัญหาเหล่านี้ ได้ตัดสินใจนำมาตรการ ม. 44 มาใช้แก้ไข พ.ร.บ.จราจรทางบกให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นในปี 2560 โดยกฎหมายจราจร2560 นี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยและการจราจรบนท้องถนนอย่างไรบ้าง ไปดูกันเลย

1.ผู้ขับขี่ต้องดูแลและจัดให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งขณะเดินทาง หรือโดยสารไปยังสถานที่ต่าง ๆ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นและอาจส่งผลต่อความปลอดภัยในขณะโดยสารของผู้โดยสารทุกคน

2.กำหนดให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจจับผู้ขับขี่ที่มีอาการมึนเมา ทั้ง พนักงานจราจร พนักงานสอบสวน รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจสั่งการ สามารถทดสอบผู้ขับขี่ในการตรวจสอบปริมาณสุราหรือสารเสพติดในร่างกาย ด้วยวิธีการตรวจสอบทางลมหายใจ ปัสสาวะ เลือดในร่างกาย หรือวิธีการอื่น ๆ ที่มีการขออนุญาตตรวจสอบอย่างโจ่งแจ้งชัดเจนได้

3.เพิ่มปริมาณการรับน้ำหนักของรถจากเดิมจาก 1,600 กก. เป็น 2,200 กก. ให้สามารถขับรถในช่องทางเดินอื่นได้นอกจากช่องเดินรถด้านซ้ายสุด ในกรณีที่สอดคล้องกับราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522

4.กำหนดให้ค่าใช้จ่ายงบประมาณในการนำไปใช้ตั้งด่าน สำหรับตรวจและทดสอบหาผู้ขับขี่ที่มีสารมึนเมาหรือสารมึนเมาอื่น ๆ ในร่างกาย หรือกรณีที่ไม่ได้สั่งจ่ายจากงบประมาณที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังด้วย

5.แก้ไขอัตตราการรับโทษในกรณีที่มีโทษไม่สูงถึงความผิดระดับลหุโทษ ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยได้มีการแก้ไขเพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2558 และเตรียมยื่นนำเสนอเพิ่ม เป็นแนวทางในการกำหนดแก้ไขกฎหมายจราจรให้มีการเพิ่มอายุความของคดีจราจร รวมถึงอัตราโทษ ในกรณีการชำระค่าปรับล่าช้าให้มีการรับโทษมากขึ้น


6.แก้ไขมาตรการบังคับในกลุ่มผู้ที่ไม่ชำระค่าปรับตามใบสั่งในเวลาที่กำหนด ให้เจ้าหน้าที่สามารถมิสิทธิในการออกหนังสือแจ้งเตือนส่งไปยังที่อยู่อาศัย เพื่อแจ้งให้ผู้กระทำผิดให้รับทราบได้ หลังจากออกใบสั่งไปเป็นระยะเวลา 15 วัน เพื่อให้ผู้กระทำผิดหรือเจ้าของยานพาหนะเดินทางมาจ่ายค่าปรับ แต่ถ้าหากผู้กระทำผิดไม่ยินยอมที่จะเดินทางมาจ่ายค่าปรับตามที่แจ้งไป เจ้าหน้าที่สามารถยื่นเรื่องไปยังนายทะเบียนให้ชะลอการรับชำระภาษี ยานพาหนะของผู้กระทำผิดในปีนั้นไว้ เพื่อให้นายทะเบียนมีอำนาจในการพัก หรือสั่งยึดใบอนุญาตขับขี่ของผู้กระทำผิดได้อุบัติเหตุบนท้องถนน สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ โดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจหรือคุณไม่ได้เป็นฝ่ายผิดเอง การรับมือเรื่องการเจรจา

เพราะรถเป็นทรัพย์สินที่มีราคาสูง การคิดคำนึงถึงความจำเป็นอย่างรอบด้านก่อนควักเงินซื้อ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การใช้จ่ายครั้งนี้

รถยนต์ถือเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งที่มีราคาสูงใช่เล่น เรียกว่าบางคนกว่าจะมีรถกับเขาได้สักคันต้องเก็บเงินดาวน์หลายปี

กระจกเป็นแร่ที่มีคุณสมบัติพิเศษซึ่งมีความโปร่งแสง ทำให้สามารถมองเห็นภาพที่อยู่ด้านหลังหรือสะท้อนภาพที่อยู่ด้านหน้า

 

ให้เราช่วยคุณหา

กรอกรายละเอียดของคุณทิ้งไว้เพื่อที่เราจะได้ส่งข่าวสารหรือโปรโมชั่นดีๆ หรือโทรไปเพื่อนำเสนอผู้ให้บริการ GPS Fleet Management ที่ดีที่สุด